آموزش مهارت‌های کسب و کار و رسیدن به ثروت

۲۲.۵۹۰.۰۰۰ ریال

تبليغ نويسي

تبلیغ‌نویسی

۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲۴.۹۹۰.۰۰۰ ریال
۲۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال

بازاريابي

مخاطب شناسی

۳۲.۸۹۰.۰۰۰ ریال